Úterý, 27. ledna 2015

Mýtus o marihuaně (4.)

MÝTUS 4: MARIHUANA JE VSTUPNÍ DROGOU
(kapitola 4, Mýty a fakta o marihuaně, 2002)

(překlad a editor Jindřich Bayer – pro Konoptikum se svolením autora) 

MÝTUS
MARIHUANA JE VSTUPNÍ DROGOU.

Marihuana sice sama o sobě vyvolává minimální škody, její nebezpečnost ale spočívá v tom, že vede k užívání „tvrdších drog“, například heroinu, LSD a kokainu.

 

crop-659106-injekce

 

 „Míra užívání marihuany roste… Jedná se o velmi alarmující zjištění, jelikož marihuana, v Americe vůbec nejužívanější droga, často vede k užívání dalších, nebezpečnějších drog.“1
 „Je pětaosmdesátkrát pravděpodobnější, že kokain vyzkouší dítě, které užívá marihuanu, než dítě, které ji neužívá.“2
„Zdá se, že biochemické změny, které v mozku vyvolává marihuana, vedou k vyhledávání a užívání drog, což uživatele v řadě případů povede k experimentování s dalšími příjemně působícími látkami.“3
„Užívání marihuany je katastrofou … jak proto, že je samo o sobě škodlivé, tak proto, že je často úvodem do užívání dalších drog.“
„Marihuana sice není tak toxická a návyková jako kokain … kouření marihuany – či to, že vidíte, jak ji ostatní kouří – by však u někoho mohlo zvýšit sklony k užívání dalších drog.“

 

FAKTA 

MARIHUANA užívání tvrdých drog nevyVolává. Příčinná vysvětlení uváděná v teorii vstupní drogy jsou ve skutečnosti statistickými asociacemi mezi běžnými a méně běžnými drogami, které se v průběhu času mění v závislosti na zvyšování a snižování prevalence dané drogy. Marihuana je v současnosti ve Spojených státech nejpopulárnější nelegální drogou. Tím pádem je pravděpodobnější, že lidé, kteří užívají méně populární drogy jako heroin, kokain a LSD, zároveň užívají marihuanu. Většina uživatelů marihuany neužívá žádné jiné nelegální drogy. Pro většinu lidí je marihuana drogou konečnou, nikoli vstupní.

 Marihuana, tvrdé drogy a vstupní teorie

Obhájci teorie vstupní drogy, dříve známé jako „teorie odrazového můstku“, tvrdí, že marihuana sice sama o sobě není příliš nebezpečná, přesto ale vede k užívání nebezpečnějších drog.6 V padesátých letech se říkalo, že marihuana je branou k heroinu,7 v šedesátých letech pro změnu představovala bránu k LSD.8 Dnes se říká, že vede k užívání kokainu.
Uživatelé poměrně málo rozšířeného kokainu někdy pravděpodobně vyzkoušeli i populárnější drogu – marihuanu. Zároveň platí, že uživatelé marihuany mají častěji předchozí zkušenost s legálními drogami, např. alkoholem, tabákem a kofeinem, než její neuživatelé.10 Alkohol, tabák ani kofein nevedou k užívání marihuany a ta nevyvolává užívání heroinu, LSD či kokainu.
Vztah mezi marihuanou a dalšími drogami není ve všech společnostech stejný.11 Ve Spojených státech se postoj liší podle věkové skupiny a druhu látky,12 i mezi společenskými skupinami.13 Vztah mezi marihuanou a užíváním dalších drog se v průběhu času mění v závislosti na popularitě té či oné drogy. Když bylo v šedesátých a sedmdesátých letech užívání marihuany na vzestupu, popularita užívání heroinu klesala. Za posledních dvacet let popularita užívání marihuany kolísala, zatímco míra užívání LSD zůstala na stejné úrovni. Kokain začal získávat na oblibě v osmdesátých letech v období poklesu užívání marihuany; později se snížila jak míra užívání marihuany, tak míra užívání kokainu. Poslední dobou se popularita marihuany zvyšuje a obliba kokainu nadále klesá.14

Na vrcholu popularity kokainu v roce 1986 jej vyzkoušelo třicet tři procent studentů posledních ročníků středních škol, kteří užívali marihuanu. V roce 1995 kokain vyzkoušelo pouze čtrnáct procent uživatelů marihuany. Jen málo uživatelů marihuany, kteří vyzkoušejí kokain, ho začne užívat pravidelně. Jak je patrno z obrázku 4-2, ze sedmdesáti dvou miliónů amerických uživatelů marihuany vyzkoušelo kokain přibližně dvacet miliónů. Přibližně třicet procent z těchto dvaceti miliónů jej vyzkoušelo pouze jednou či dvakrát. Jen sedmnáct procent jej užilo nejméně stokrát. Jinými slovy, kokain v současnosti pravidelně užívá pouze jeden ze sta lidí, kteří užívají marihuanu.

PODÍL UŽIVATELŮ MARIHUANY, KTEŘÍ NĚKDY VYZKOUŠELI KOKAIN

Studenti nejvyšších ročníků středních škol, 1975 – 1996
V rámci populace uživatelů marihuany není pravděpodobnost vyzkoušení kokainu rozložena rovnoměrně. Dospívající, kteří neužívají jiné drogy a marihuanu užívají jen občas, pravděpodobně kokain nikdy nevyzkoušejí. Většina dospívajících, kteří ochutnají marihuanu, ji nezačne užívat pravidelně. V roce 1994 bylo mezi dvanácti- až sedmnáctiletými, kteří měli zkušenost s marihuanou, šedesát procent těch, kteří ji kouřili nejvíce dvanáctkrát a čtyřicet procent ji vyzkoušelo jen jednou či dvakrát.

Ze studií vyplývá, že většina dospívajících, kteří vyzkoušejí kokain, má za sebou řadu zkušeností s drogami. Větší část z nich začala s alkoholem a marihuanou ještě před svými vrstevníky a většinou alkohol i marihuanu užívají často.16 Většina také před kokainem vyzkoušela řadu jiných nezákonných drog.17 Jedna studie se zaměřila na dospělé, kteří na střední škole užívali marihuanu, a došla k závěru, že přes 80 procent těch, kteří někdy vyzkoušeli kokain, užívalo i jiné drogy. Pravidelně užívali alkohol, tabák, marihuanu a zkoušeli stimulační látky, sedativa a psychedelika.18

Jen málo dospívajících se rychle stane polyvalentními[1] uživateli. Ti, kteří se jimi stanou, se značně liší od svých vrstevníků. S velkou pravděpodobností půjde o chudé, kteří mají duševní problémy a žijí ve čtvrtích, kde je užívání nezákonných drog běžné. Méně pravděpodobné je, že pocházejí ze stabilních rodin a mají ve škole úspěchy.19 Většina z těch, kteří užívají více druhů drog, se podílí na různých deviantních a delikventních aktivitách ještě dříve, než začnou užívat legální či nelegální drogy.20 V obecné populaci dospívajících uživatelů marihuany jinými slovy existuje menšina, která je svými osobnostními vlastnostmi – nezávislými na kouření marihuany – predisponována stát se polyvalentními uživateli.

Ve zprávě Střediska pro závislosti a zneužívání látek (Center on Addiction and Substance Abuse – CASA) se uvádí, že pravděpodobnost užití kokainu je u mladistvých uživatelů marihuany pětaosmdesátkrát vyšší než u neuživatelů.21 Výpočty Střediska pro závislosti a zneužívání látek vycházely z údajů o prevalenci marihuany a kokainu v roce 1991.   K pětaosmdesátinásobné hodnotě „rizikového faktoru“ došlo Středisko pro závislosti a zneužívání látek vydělením poměrné části uživatelů marihuany, kteří někdy vyzkoušeli kokain (17 %), podílem uživatelů kokainu, kteří marihuanu nikdy nevyzkoušeli (0,2 %). „Rizikový faktor“ není tak vysoký kvůli vysokému počtu uživatelů marihuany, kteří experimentují s kokainem, ale proto, že jen velmi málo lidí vyzkouší kokain, aniž by předtím neochutnali marihuanu.

Marihuanu vyzkoušelo již 72 miliónů Američanů.
 Kokain vyzkoušelo 20 miliónů.  V současnosti pravidelně užívá kokain 0,7 miliónu Američanů.

Na základě údajů Celoamerického průzkumu domácností zaměřeného na drogy: populační odhady (National Household Survey on Drug Abuse: Population Estimates) 1994, Rockville, MD: americké ministerstvo zdravotnictví a humanitárních služeb (Department of Health and Human Services) (1995); Celoamerického průzkumu domácností zaměřeného na drogy: Hlavní nálezy (National Household Survey on Drug Abuse: Main Findings) 1994, Rockville, MD: americké ministerstvo zdravotních a sociálních služeb (1996).

Jako základ k tvrzením, že marihuana „připravuje“ mozek na heroin a kokain,22 tedy drogy, které ovlivňují hladinu dopaminu, se používají současné pokusy na zvířatech ukazující, že THC zvyšuje dostupnost dopaminu v oblastech mozku zodpovědných za pocity slasti a uspokojení.23 Účinek THC na hladinu dopaminu se dalším badatelům nepodařil prokázat.24 Důležitější je, že žádná studie neprokazuje, že by injekční aplikace THC u zvířat zvýšily jejich ochotu k samopodávání heroinu či kokainu. Po injekcích s THC si zvířata sama od sebe další dávku nedají. Krátce řečeno, farmakologické výklady o marihuaně jako vstupní droze nejsou opodstatněné.

Závěrem podotýkáme, že teorie vstupní drogy není žádnou regulérní teorií. Je to pouze popis obvyklé návaznosti, v níž polyvalentní uživatelé začnou užívat vysokoprevalenční[2] či nízkoprevalenční[3] drogy. Podobný statistický vztah existuje i mezi dalšími druhy běžných a méně obvyklých souvisejících aktivit. Například většina lidí, kteří jezdí na motocyklu (poměrně neobvyklá aktivita), před tím jela na kole (poměrně běžná aktivita). Prevalence motocyklistů, kteří na kole nikdy nejeli, je pravděpodobně extrémně nízká. Ježdění na bicyklu ale ježdění na motocyklu nevyvolává a vyšší míra ježdění na kole automaticky neznamená vyšší míru ježdění na motocyklu. Stejně tak zvýšení míry užívání marihuany automaticky nevede k vyšší míře užívání kokainu či jiných drog.

[1] Člověk užívající více druhů drog (pozn. překl.).
[2] S vysokým výskytem užívání v celé populaci (pozn. red.).
[3] S nízkým výskytem užívání v celé populaci (pozn. red.).
(z Volvox se  svolením autora a překladatele = JB)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *